30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قیمت پروپان شمال غربی اروپا با روند سنتی فصلی رو به رو است

Joel Hanley S amp P Global Platts مدیر ارشد EMEA نفت و Iain Stevenson ویراستار مدیریت EMEA نور به پایان می رسد در مورد این تابستان پروتئین بنگاه های پایه در طول زمان که به طور سنتی کاهش می دهد قیمت مواد مخدر کراکر جایگزین در مورد با یک زمستان غیر متعارف بیش از حد ما از هر بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات تماس با ما atwebeditor platts com