به روز رسانی IMO: آخرین اخبار در مورد کلاه گوگرد 2020

پس از آخرین جلسه کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی IMO در لندن در تاریخ 3 ژوئیه 7 ویرایشگران پلاتین جهانی پلات Ned Molloy و جک اردن بحث در مورد آنچه که در جلسه اتفاق افتاده است و اینکه آیا روشن است که چگونه روی کلاه گوگرد 5 0 بر روی دریاها ظاهر شد سوخت در سال 2020 مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش ویژه گزارش سال 2020 مربوط به تاثیر IMO و نحوه صیانت از صاحبان کشتی ها با محدودیت های گوگردی تیزتر. ویدئوی بازار بنادر پس از ارسال پست در سال 2020 چگونه صاحبان کشتی ها بهتر می توانند با مقررات محدود کننده گوگرد IMO روبرو شوند. ما از هر گونه بازخورد یا پیشنهاد برای موضوعات تماس